Тръжна процедура

В изпълнение на Договор № BG16RFOP002-2.040-0192-C01 Подобряване на производствения капацитет във фирма Метал инвест – Габрово ООД по процедура BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в МСП, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет:
,,Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за лазерно рязане 1 брой ”

Дата на публикуване: 30.08.2021г.
Срок за подаване на оферти: 07.09.2021г.

Линк към ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/2c5a71ee-8f03-4ed1-a912-524e100323d6

Документи за сваляне – Документация по обявена процедура за избор на изпълнител